Huishoudelijk gedragsreglement

Het huishoudelijk gedragreglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de meest recente versie van de statuten van de vereniging.

Artikel 1: Algemeen

De voertaal tijdens trainingen en wedstrijden is in de eerste plaats Nederlands. Daarnaast wordt ook Engels gebruikt voor onze internationale leden.

Bij het beoefenen van onze sport wordt gebruik gemaakt van harde ballen en knuppels. Hou daarom altijd rekening met je eigen veiligheid en de veiligheid van mensen in de buurt.

Ieder lid dient in het bezit te zijn van een geldige sportkaart of dagkaart van het sportkot.

Artikel 2: Het lidmaatschap

 1. De vereniging bestaat uit recreatieve en competitieve spelers.
 2. Het seizoen voor recreanten en competitiespelers loopt synchroon met het academiejaar van de KULeuven.
 3. Je schrijft je in door het inschrijvingsformulier in te vullen en aan de secretaris te bezorgen. Op het inschrijvingsformulier worden volgende gegevens gevraagd: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.
 4. De raad van bestuur mag leden om organisatorische redenen weigeren. Zo kan er een limiet gesteld worden op het aantal inschrijvingen wanneer nodig.
 5. Je schrijft je in voor een volledig seizoen door het lidgeld te betalen. Het lidmaatschap is van beperkte duur en moet jaarlijks vernieuwd worden.
 6. Het lidgeld wordt door het bestuur jaarlijks vastgesteld en wordt op tijd bekend gemaakt aan de leden.
 7. Het bestuur zorgt dat alle ingeschreven leden ook worden ingeschreven bij de bond.
 8. Teams worden ingeschreven in competitie na overleg tussen bestuur en coaches en op basis van ingeschreven leden per categorie.

Artikel 3: Competitie en trainingen

 1. Elke ploeg zorgt zelf voor vervoer op uitwedstrijden. Als bestuurder hou je je aan de wet. Je hebt een voorbeeldfunctie voor de jeugd binnen de club.
 2. Minderjarige spelers mogen de training of wedstrijd niet voor het einde verlaten, tenzij met toelating van de ouders. Als een minderjarige speler toch vroeger vertrekt, licht de trainer het bestuur in. Het bestuur brengt de ouders op de hoogte.
 3. De ploeg waarin je traint of speelt, wordt bepaald door het bestuur, de betrokken trainers en de coaches.
 4. Spelers zijn op tijd op trainingen en wedstrijden aanwezig. Als je niet aanwezig kan zijn, breng je de trainer of ploegverantwoordelijke op tijd op de hoogte.
 5. Voor een wedstrijd draag je een schoongewassen clubuniform. Dit bestaat uit een jersey, grijze broek, rode sokken en riem en een pet.
 6. Er wordt voorzichtig en respectvol omgegaan met de spullen en kleding van de club.
 7. Tijdens trainingen en wedstrijden worden sieraden afgedaan of afgeplakt.
 8. Alle mannelijke leden dragen verplicht een tok tijdens de training of wedstrijd.

Artikel 4: Gedragscode

 1. Het is verboden om met materiaal te gooien, met uitzondering van ballen.
 2. De beslissing van de scheidsrechter wordt steeds geaccepteerd en gerespecteerd.
 3. Discriminatie en seksuele intimidatie is niet toegestaan.
 4. Je accepteert het gezag van de coach(es) tijdens de wedstrijden.
 5. Agressie en geweld, zowel verbaal als fysiek, zijn onaanvaardbaar. Probeer steeds je zelfbeheersing te behouden, op en naast het veld, offline en online.
 6. Spelers, trainers, coaches, scheidsrechters, supporters of ouders worden niet beledigd.
 7. Voor en na trainingen en wedstrijden helpen de spelers met klaarzetten en opruimen van het materiaal. Kleedkamers worden netjes achtergelaten.
 8. Je zet je in om het spel zo goed mogelijk te spelen en een zo goed mogelijk resultaat te halen.
 9. Ook op training zet je je in en accepteer je de beslissingen van de trainer.
 10. Je moedigt elkaar aan in plaats van kritiek te geven.
 11. Alcohol en drugs zijn verboden voor en tijdens een wedstrijd of training.
 12. Je zet je in voor clubactiviteiten. Deze activiteiten zijn een belangrijke bron van inkomsten en benadrukken het sociaal karakter van de club.
 13. Trainers, coaches, bestuursleden en ouders hebben een voorbeeldfunctie voor de jeugd. De trainers, coaches en bestuursleden zijn ook het uithangbord van de club.
 14. Problemen of klachten bespreek je met het bestuur.
 15. Als materiaal van de club defect wordt, meld je dit meteen bij de materiaalbeheerder/een aanwezige trainer/coach/bestuurslid.

Na elk seizoen worden de gedragsregels geëvalueerd en aangepast of aangevuld waar nodig.

Iedereen is verplicht de gedragsregels na te leven.

Artikel 5: Sancties

 1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
 2. Leden die het huishoudelijk reglement niet respecteren kunnen door het bestuur ter verantwoording geroepen worden en gesanctioneerd worden, bijvoorbeeld schorsing van trainingen en wedstrijden, schorsing als lid, terugbetaling van boetes vanwege wangedrag van de speler. Bij drugsgebruik of andere delicten kan het bestuur de politie betrekken.
 3. Bij een beslissing als bedoeld in lid 2 van dit artikel heeft het desbetreffende lid een beroepsmogelijkheid bij de algemene vergadering van de vereniging. Dit beroep dient binnen de 6 weken na het opleggen van de straf door het bestuur, middels aangetekend schrijven te worden gericht aan de secretaris van de vereniging (Windmolenveldstraat 58 te 3000 Leuven).

Artikel 6: Aansprakelijkheid van de leden

Ieder lid is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.

Artikel 7: Foto’s en beeldmateriaal

Door het ondertekenen van het inschrijvingsformulier geef je de toestemming om foto’s en beeldmateriaal te gebruiken op de website, de Facebook pagina en in folders en flyers van de club. Als je dit niet wilt, moet je dit schriftelijk melden aan de club.